برخیز که این جای خواب نیست / که دنیا ایمن از صیاد نیست


با نام مسلمانها پیوند میزنند / افعالی که شبیه به قرآن نیست

اینبار دروغ و سفسطه، کذب و ترور / مخلوط به اسلامی که خالق سپتامبر نیست

هربار بری میرسد از اسلام ما / اخباری که شِبه به اخبار نیست

به هلوکاست شبیه تر است این فاجعه / موصوف و صفت ، عقل کل رمان کیست؟!

اینبار چاقو پاره کرد دسته ی خود / اینبار داستان پشت فاجعه چیست؟!

یکجا صد و هفتاد نفری را میکشند / یکجا هفت هزار و چهارصد مهریه ی کیست؟!

یکجا به تجارت جهانی یا پاریس / یکجا به عراق واکنش عالم چیست؟!

در برج سه هزار نفری را میکشند / از معلول آن ، حمله ی به افغان چیست؟!

اینبار چگونه می کنند توجیهش / یک حمله و صد کشته ی بیروت کم نیست؟!

در حالیکه مدافع حقوق بشرند / این حمله ی کیست و آن حمله ی کیست؟!

اینبار مدافعان حمله میکنند / به انسان مسلمانی که انگار آدم نیست

از دنیا چارلی هبدو و پاریس آدمند / حقوق بشر که در حساب  همه نیست

پاریس و عراق و جوی خون در بیروت / داعش یا اسد ، ارتش آزاد از کیست؟!

سوریه و ترکیه و افغان و عراق / حاشیه ی خلیج فارس مان هم امن نیست

در پاریس که نه جرثقیل و نه رمیی داریم / آنجا که نه حاجی و نه طوافی داریم

اینبار در قلب فرانسه ، پاریس / انگشت اتهام به کدامین دین داریم؟!
شاعر : یاسر سالاری
منبع : پاریس نیوز