عکسی که می بینید، در نخستین روزهای انقلاب بحرین گرفته شده است. یکی از جوانان انقلابی، تکه مقوایی به دست گرفته است که روی آن نوشته شده:
مسئله: اشغالگری "خلیفه"
تاریخ شروع: 1782 میلادی (1160 شمسی)
تاریخ پایان: 2011 (1389 شمسی)
مدت اشغال: 229 سال
زندان -قتل - شکنجه و ...

عکس / 229 سال اشغالگری